Kategória: Žíjú medzi namiČíslo: 02/2013

Ing. arch. branislav Kaliský: Snívam o ružinovskom bulvári

Spolutvorca úspešnej novej brati-slavskej štvrte Eurovea Ing. arch. Branislav Kaliský je Ružinovčan. Možno aj preto jeho ateliér A1 ReS-pect, a. s. Architecture začal práve v tejto štvrti pracovať na územnom pláne zóny, ktorý je vlastne detail-nejším rozpracovanímveľkého územného plánu mesta.

Tvoria sa v ňom uličné čiary, ur-čuje sa výška budov, výška rímsy a všetko je predobrazom toho, ako by mala štvrť vyzerať. Keď bol vypí-saný územný plán zóny Štrkovec, práve tento ateliér sa prihlásil, že ho chce realizovať. Zo všetkých mestských častí Bratislavy je pod-ľa Ing. arch. Kaliského na tom Ru-žinov určite najlepšie. Opýtali sme sa preto pán architekta, aký má k nemu vzťah.

– Hoci som sa narodil na Kukučínovej, kde som žil iba rok, neskôr sme sa presťahovali na Rezedovu. Odvtedy som Ružinovu verný. Po-znám ho celkom od jeho malička, videl som, ako sa mení. Presne viem, kde bola lúka a čo sa na nej postavilo. Ako sa tomu pomohlo alebo aj ako sa niečo sprznilo. Pa-mätám sa na Rohlík, keď ešte slúžil ako verejné jazero. Dnes už akoby patrilo nemocnici. Škoda, že naprí-klad obchodný dom RETRO nie je prepojený viac s Rohlíkom. Veľmi sa mi páči táto stavba a celá budo-va. Jej jediná nevýhoda je, že stojí v slepej ulici. Nákupné centrum v slepej ulici je nezmysel. Malo by sa viac otvoriť okolie, aby človek mohol ísť akože okolo. A keď mu napadne, zastaví sa tam.

Čo by ste ešte zmenili v ružinove?
– Je to najbohatšia štvrť s najväčším potenciálom do budúcnosti, pretože má všetko: Zlaté piesky, letisko, Štrkovec, ale bez urbanistického plánu. U nás sa nezmyselne tvoria napríklad cyklistické trasy popri autách na vozovkách. Navy-še snívam o ružinovskom bulvári. Mohol by byť situovaný popri Ruži-novskej ceste okolo Štrkoveckého jazera až k Domu kultúry. Všade tam je totiž asi štyridsaťmetrový voľný pás, kde by mohla byť vytvo-rená súbežná cesta. Mestské časti však nemajú dostatočné zákonné kompetencie, a preto sa mi zatiaľ na to doteraz nepodarilo nikoho nahovoriť. Čo sa týka Cvernovky a jej búra-nia, architektovi Kaliskému chýba opäť veľký projekt, v ktorom by bolo čitateľné, čo má zostať a čo sa má odstrániť ako nepodstatné. Pamiatkari by aj v tomto problé-me mali viesť investora. Situácia je zasa vyhrotená, sú takí, ktorí tvrdia, že treba zbúrať všetko, iní zasa nechcú zbúrať nič. A pravda je kdesi uprostred, lebo krásny je kontrast, kde je staré spojené s novým. Tak ako to mô-žeme sledovať v súčasnej francúz-skej architektúre.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising