Ostredková sa mení na najmodernejšiu školu v meste

Ružinov patrí medzi najobľúbenejšie lokality pre mladé rodiny s deťmi. Populačná krivka v tejto časti narastá, no počet miest v školách je limitovaný. To spôsobuje značné komplikácie pri umiestňovaní nových žiakov.
 
Preto je vynikajúcou správou, že na základnej škole na Ostredkovej ulici vyrastá nový pavilón, ktorý rozšíri jej kapacitu. O podrobnostiach sa Retronoviny zhovárali s riaditeľkou školy Erikou Drgoňovou.
 
Pani riaditeľka, Základná škola Ostredková sa teda bude rozširovať o nový pavilón. Začneme osobnejšie: Splnil sa váš osobný sen?
„Splnil sa sen jednej riaditeľky o modernej škole. Deti na Ostredkoch si zaslúžia učiť sa v priestoroch hodných 21. storočia.“
 
Čo bude v praxi rozšírenie znamenať?
„Rozšírenie bude v praxi znamenať najmä vznik siedmich nových kmeňových tried pre približne 175 žiakov našej školy, dvoch odborných učební informatiky, troch kabinetov, náraďovne, vrátnice, sociálnych zariadení, veľkoryso riešenej telocvične s možnosťou konania celoškolských akcií a zázemím pre konanie športových súťaží celoštátneho aj medzinárodného významu. Škola má v súčasnosti tak veľmi poddimenzované kapacitné možnosti, že do nej nevieme prijímať nových žiakov z Ružinova. Dokonca sme museli vytvoriť elokované pracovisko v priestoroch strednej školy na Drieňovej ulici, vďaka ktorému sme mohli prijať všetkých 100 rajónnych prvákov. Na zápis do 1. ročníka k nám prišlo 192 detí, z nich sme prijali len 100 našich rajónnych. Škola bola postavená ešte v roku 1966, kedy platili iné nároky na priestory, odborné učebne a podobne. B pavilón školy bol určený pre školský klub detí. Sú to menšie herne, ktoré sme prerobili na kmeňové triedy pre prvákov, ale deti potrebujú priestor na pohyb, na zmeny aktivít počas vyučovania a tieto potreby majú v súčasnosti obmedzené. Potrebujeme čo najskôr nové učebne. Jestvujúca telocvičňa je síce zrekonštruovaná, ale počas vyučovania sa do nej na telesnú výchovu nedostanú všetci žiaci. Pri počte 37 tried, z ktorých každá má dve hodiny telesnej výchovy, už teraz máme problém. Riešime ho hodinami vo vonkajšom areáli, no v zimnom období sa hodiny telocviku vonku realizujú ťažko a už teraz by sme dokázali počas vyučovania plne obsadiť dve veľké telocvične.“
 
Keď už spomínate telocvičňu, bude prístupná po skončení vyučovacieho procesu aj verejnosti?
„Telocvičňa aj s novými priestormi bude prioritne slúžiť len žiakom našej školy – dopoludnia na vyučovanie a popoludní na krúžkovú činnosť žiakov našej školy. Až v prípade voľných kapacít  budeme priestor prenajímať iným subjektom. Môj zámer bol jednoznačne taký, aby aj keď v budúcnosti demografická krivka poklesne a nebude na Ostredkoch  toľko detí, ako je v súčasnosti, vždy bude táto nová prístavba plniť dôležitú funkciu pre rozvoj športových aktivít v priestoroch telocvične, ale aj v priestoroch  tried.  Budú tu môcť prebiehať záujmové, umelecké, vedecké aktivity a iné krúžky. Ostredky získajú centrum pre zmysluplné trávenie voľného času. Preto považujem tento projekt za nadčasový a pre budúcnosť kedykoľvek využiteľný.“
 
Z akých zdrojov je financované rozšírenie školy?
„Bez podpory zriaďovateľa by tento sen nebolo možné realizovať. Našťastie máme v našej Mestskej časti Bratislava-Ružinov šikovného a zanieteného pána starostu, ktorý je schopný problémy nedostatku školských kapacít v rozumnej miere riešiť. Ide o tímovú spoluprácu bratislavského župana pána Juraja Drobu a starostu Ružinova pána Martina Chrena, ktorým sa podarilo všetky financie na stavbu a celé zariadenie školy získať v Bruseli z európskeho projektu pre obnovu.“
 
Starosta Chren hovoril, že škola bude najmodernejšia v Ružinove a jedna z najmodernejších v Bratislave.
„Bude to naozaj asi najmodernejšia škola v Bratislave s rôznymi technológiami od tepelných čerpadiel cez solárne panely až po vnútornú rekuperáciu vzduchu (systém riadeného vetrania, pozn. red.), aby aj alergici mali zabezpečený čerstvý vzduch.“
 
Ako prebiehajú stavebné práce?
„Verejné obstarávanie vyhrala firma Dúha, a. s. Výstavba sa začala 8. 9. 2022 a práce zatiaľ postupujú podľa plánov. V súčasnosti je vyliata základová doska, následne je v pláne osádzanie základových pilierov a konštrukcií.“
 
Aký je váš názor na nedostatok miest v školách v Bratislave? Podľa medializovaných informácií aktuálne chýba vyše 9 000 miest. Vieme tiež, že posledná nová škola sa v Ružinove postavila pred 55 rokmi...
„Bratislava pritiahla množstvo ľudí za prácou. Sťahujú sa sem najmä mladí ľudia, ktorí si zakladajú rodiny. Sídliská sa rozrastajú a starousadlíci na sídliskách zažívajú druhú generáciu detí, čiže našich budúcich žiakov neustále pribúda. Na tento nárast pri výstavbe panelákov a domov nikto v minulosti nemyslel. Ružinov špeciálne patrí k najobľúbenejším miestam mladých rodín na život. Keď sa naša škola v roku 1966 postavila, mala 25 kmeňových tried, chodilo do nej 800 žiakov na dve zmeny. V súčasnosti vzdelávame 914 žiakov, vytvorili sme 37 kmeňových tried a nechodíme na zmeny. 102 zamestnancov sa stará o chod a prevádzku školy. Napriek tomu, že priestorové podmienky nie sú ideálne, učitelia školy poskytujú kvalitné metódy a formy vzdelávania pre našich žiakov. Som tomu nesmierne vďačná. Oceňujem teda podporu učiteľov, dôveru rodičov a plné nasadenie vedenia našej mestskej časti Bratislava-Ružinov riešiť problém s kapacitami ružinovských škôl.“ 
 
Autor: Róbert Buček
Foto: bratislavskykraj.sk

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising